૪૧મુ ગેટ ટુ ગેધર

૪૧મુ ગેટ ટુ ગેધર આપણી સંસ્થાનું ૪૧મુ ગેટ ટુ ગેધર તારીખ ૨૪.૦૨.૨૦૧૭ ને શુક્રવારના ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગે શિવરાત્રી ના રોજ અમદાવાદ મેડિકલ એસોસીએસન હોલ,  એચ કે  કોલેજ સામે, આશ્રમ રોડ અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં  આવેલ છે. તો સર્વે સેવાનિવૃત  ...
Read more »

BSNL PENSIONERS WOES – J & K Circle

BDPA (INDIA), Jammu District Branch in a meeting held on 30.12.2015 under the Presidentship of Shri S.N. Kalloo District President highlighted BSNL Pensioners demands S/Shri H.R. Gupta, All India Vice President, B.L. Bhat Circle Secretary and R.N. Mattoo District Secretary...
Read more »