કિશોરચંદ્ર ડીંડોલીવાળા bdpa નંબર. 7841 ના ધર્મપત્ની લતાબેન કિશોરચંદ્ર ડીંડોલીનું તારીખ 15.12.21 ને રોજ અવસાન થયેલ, bdpa ના સૌ સભ્યો તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ.

17 Dec

કિશોરચંદ્ર ડીંડોલીવાળા bdpa નંબર. 7841 ના ધર્મપત્ની લતાબેન કિશોરચંદ્ર ડીંડોલીનું તારીખ 15.12.21 ને રોજ અવસાન થયેલ, સુરત bdpa ના સૌ સભ્યો તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ.