કૌશિકકુમાર ચંદ્રશંકર દવે સેન્ટ્રલ ટેલિગ્રાફ ઓફીસ નું બેસણું

3 Sep

કૌશિકકુમાર ચંદ્રશંકર દવે સેન્ટ્રલ ટેલિગ્રાફ ઓફીસ નું બેસણું તારીખ ૦૩.૦૯.૨૦૧૭ રવિવારના રોજ બપોરે ૦૪.૦૦ થી ૦૬.૦૦ દરમ્યાન હાટકેશ્વર મહાદેવ , જેઠાભાઇ ની પોળ સામે, ખાડિયા ખાતે રાખેલ છે.