બીડીપીએ (ઇન્ડિયા) અરવલ્લી જિલ્લાનું પ્રથમ અધિવેશન મોડાસા ખાતે યોજાયું – First District Get to Gather – Arravali District

2 Feb

બીડીપીએ (ઇન્ડિયા) અરવલ્લી જિલ્લાનું પ્રથમ અધિવેશન મોડાસા ખાતે યોજાયું   બીડીપીએ (ઇન્ડિયા) અરવલ્લી જિલ્લાનું પ્રથમ અધિવેશન મોડાસા ખાતે  તારીખ ૦૧.૦૨.૨૦૧૮ નો રોજ યોજાઈ ગયું, જેમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ના જનરલ સેક્રેટરી શ્રી દિનેશ ડી મિસ્ત્રી અને અનિલ એન પટેલ દ્વારા સંબોધવામાં … Read More »