ગેટ ટુ ગેધર – વડોદરા ટેલિકોમ ડિસ્ટ્રિક્ટ ૩૧.૦૫.૨૦૧૯

31 May

ગેટ ટુ ગેધર – વડોદરા ટેલિકોમ ડિસ્ટ્રિક્ટ ૩૧.૦૫.૨૦૧૯ વડોદરા ટેલિકોમ ડિસ્ટ્રિક્ટ નું ગેટ ટુ ગેધર અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોન્ફરન્સ તારીખ ૩૧.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગે ” ગીતાંજલિ હોલ” કાછીયા પટેલ વાડી, શિયાબાગ ચાર રસ્તા, વડોદરા ખાતે યોજવામાં આવી રહ્યું છે … Read More »