૪૧મુ ગેટ ટુ ગેધર

૪૧મુ ગેટ ટુ ગેધર આપણી સંસ્થાનું ૪૧મુ ગેટ ટુ ગેધર તારીખ ૨૪.૦૨.૨૦૧૭ ને શુક્રવારના ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગે શિવરાત્રી ના રોજ અમદાવાદ મેડિકલ એસોસીએસન હોલ,  એચ કે  કોલેજ સામે, આશ્રમ રોડ અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં  આવેલ છે. તો સર્વે સેવાનિવૃત  ...
Read more »